Language of document :

A Korkein hallinto-oikeus (Finnország) által 2019. április 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Porin kaupunki

(C-328/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: finn

A kérdést előterjesztő bíróság

Korkein hallinto-oikeus

Az alapeljárás felei

Felperes: Porin kaupunki

A többi fél az eljárásban: Porin Linjat Oy, Lyttylän Liikenne Oy

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 1. cikke (2) bekezdésének a) pontját, hogy a felelős önkormányzat modellje – a jelen ügyben szóban forgó, önkormányzatok között létrejött együttműködési szerződés jellege szerint – teljesíti az irányelv hatálya alá nem tartozó hatáskör-átruházásra (Remondis ítélet, C-51/15) vagy az ajánlati felhívás közzétételére vonatkozó kötelezettség alá nem tartozó horizontális együttműködésre (Piepenbrock ítélet, C-386/11, az ítélkezési gyakorlatra való hivatkozásokkal) vonatkozó feltételeket, vagy a jelen ügyben egyéb, harmadik eset áll fenn?

Amennyiben a felelős önkormányzatnak az együttműködési szerződés szerinti modellje teljesíti a hatáskör-átruházásra vonatkozó feltételeket: szerződéseknek a hatáskör-átruházást követően történő odaítélése esetében ajánlatkérőnek minősül-e az a hatóság, amelyre a hatáskört átruházták, és e hatóság – a többi önkormányzat által rá átruházott hatáskör alapján felelős önkormányzatként – odaítélhet-e szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződéseket a kapcsolt vállalatának ajánlati felhívás közzététele nélkül abban az esetben is, ha e szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések odaítélése a felelős önkormányzat intézménye nélkül a hatáskört átruházó önkormányzatok saját feladata lett volna?

Amennyiben a felelős önkormányzatnak az együttműködési szerződés szerinti modellje ezzel szemben a horizontális együttműködésre vonatkozó feltételeket teljesíti: odaítélhetnek-e az együttműködésben részt vevő önkormányzatok szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződéseket ajánlati felhívás közzététele nélkül az együttműködésben részt vevő olyan önkormányzatnak, amely e szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződéseket ajánlati felhívás közzététele nélkül valamely kapcsolt vállalatának ítélte oda?

Annak vizsgálata keretében, hogy valamely társaság a tevékenységének jelentős részét a felette ellenőrzést gyakorló önkormányzat részére végzi-e, az önkormányzattal kapcsolatos forgalom számítása során figyelembe veszik-e az önkormányzat tulajdonában álló, a szállítást a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet2 (a továbbiakban: a személyszállítási közszolgáltatásról szóló rendelet) értelmében működtető társaság forgalmát annyiban, amennyiben a társaság ezt a forgalmat abból a szállításból éri el, amelyet az önkormányzat mint illetékes hatóság szervez a személyszállítási közszolgáltatásról szóló rendelet értelmében?

____________

1 HL 2004. L 134., 114. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 7. kötet, 132. o.

2 HL 2007. L 315., 1. o.