Language of document :

2019 m. balandžio 19 d. Korkein hallinto-oikeus (Suomija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Porin kaupunki

(Byla C-328/19)

Proceso kalba: suomių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Korkein hallinto-oikeus

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantas: Porin kaupunki

Kiti apeliacinio proceso dalyviai: Porin Linjat Oy, Lyttylän Liikenne Oy

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB1 dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 1 straipsnio 2 dalies a punktas turi būti aiškinamas taip, kad atsakingos savivaldybės modelis, įtvirtintas šioje byloje nagrinėjamoje savivaldybių bendradarbiavimo sutartyje, atitinka į direktyvos taikymo sritį nepatenkančiam įgaliojimų perdavimui (C-51/15, Remondis) arba horizontaliam bendradarbiavimui (C-386/11, Piepenbrock ir nurodyta jurisprudencija), kuriam netaikoma pareiga skelbti konkursą, keliamus reikalavimus, o gal tai yra dar kitas atvejis?

2.    Jei atsakingos savivaldybės modelis, įtvirtintas bendradarbiavimo sutartyje, atitinka įgaliojimų perdavimui keliamus reikalavimus: Ar tuo atveju, kai perdavus įgaliojimus sudaromos sutartys, viešasis subjektas, kuriam perduoti įgaliojimai, laikomas perkančiąja organizacija ir ar šis viešasis subjektas, remdamasis kitų savivaldybių jam perduotais įgaliojimais, gali kaip atsakinga savivaldybė sudaryti viešojo paslaugų pirkimo sutartis su su juo susijusiu subjektu neskelbdamas konkurso, jei, nesant atsakingos savivaldybės, šis viešasis paslaugų pirkimas būtų jam įgaliojimus perdavusių savivaldybių kompetencija?

3.    Jei atsakingos savivaldybės modelis, įtvirtintas bendradarbiavimo sutartyje, atitinka horizontaliam bendradarbiavimui keliamus reikalavimus: Ar bendradarbiaujančios savivaldybės gali be konkurso sudaryti viešojo paslaugų pirkimo sutartis su viena iš bendradarbiaujančių savivaldybių, o ji – šias viešojo paslaugų pirkimo sutartis sudaryti su su ja susijusiu subjektu?

4.    Ar vertinant, ar bendrovė reikšmingą dalį savo veiklos vykdo ją kontroliuojančios savivaldybės naudai, ir apskaičiuojant su šia savivaldybe susijusią apyvartą atsižvelgiama į savivaldybei priklausančios bendrovės, teikiančios transporto paslaugas, kaip tai suprantama pagal 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1370/2007 dėl keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešųjų paslaugų ir panaikinantį Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 1191/69 ir (EEB) Nr. 1107/70 (toliau – Viešojo keleivinio transporto paslaugų reglamentas), apyvartą tiek, kiek bendrovė šią apyvartą gauna iš transporto paslaugų, kurias organizuoja savivaldybė, kaip kompetentinga institucija pagal Viešojo keleivinio transporto paslaugų reglamentą?

____________

1 OL L 134, 2004, p. 114.