Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein hallinto-oikeus (Fínsko) 19. apríla 2019 – Porin kaupunki

(vec C-328/19)

Jazyk konania: fínčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Korkein hallinto-oikeus

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka v konaní o opravnom prostriedku: Porin kaupunki

Ďalší účastníci konania: Porin Linjat Oy, Lyttylän Liikenne Oy

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 1 ods. 2 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES1 z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby vykladať v tom zmysle, že model zodpovednej obce, aký je predmetom spornej zmluvy o spolupráci medzi obcami, spĺňa požiadavky týkajúce sa prenosu právomoci, ktorý nepatrí do pôsobnosti uvedenej smernice (C-51/15, Remondis), alebo horizontálnej spolupráce, na ktorú sa nevzťahuje povinnosť vyhlásiť verejnú súťaž (C-386/11, Piepenbrock a citovaná judikatúra), alebo tu ide o iný, tretí prípad?

Pokiaľ model zodpovednej obce podľa zmluvy o spolupráci spĺňa požiadavky týkajúce sa prenosu právomoci, je verejný orgán, na ktorý bola prenesená právomoc, v prípade zadania zákaziek, ktoré sa má uskutočniť po prenose právomoci, obstarávateľom a môže tento verejný orgán na základe právomoci, ktorú na neho preniesli iné obce, ako zodpovedná obec zadávať zákazky na služby subjektu, ktorý je s ním prepojený, bez vyhlásenia verejnej súťaže aj v rozsahu, v akom by zadanie týchto zákaziek na služby bez inštitútu zodpovednej obce prináležalo obciam, ktoré preniesli túto právomoc, ako ich vlastná úloha?

Pokiaľ model zodpovednej obce podľa zmluvy o spolupráci naopak spĺňa požiadavky týkajúce sa horizontálnej spolupráce, môžu obce, ktoré sa podieľajú na tejto spolupráci, zadať zákazky na služby bez vyhlásenia verejnej súťaže obci podieľajúcej sa na tejto spolupráci, ktorá zadala tieto zákazky na služby bez vyhlásenia verejnej súťaže subjektu, ktorý je s ňou prepojený?

Zohľadňuje sa v rámci skúmania, či spoločnosť vykonáva podstatnú časť svojej činnosti pre obec, ktorá ju ovláda, pri výpočte obratu vzťahujúceho sa na obec obrat spoločnosti vo vlastníctve obce, ktorá vykonáva prepravu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/20072 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70 (ďalej len „nariadenie o službách verejnej osobnej dopravy“), v rozsahu, v akom táto spoločnosť získava tento obrat z dopravy, ktorú obec organizuje ako príslušný orgán v zmysle nariadenia o službách verejnej osobnej dopravy?

____________

1 Ú. v. EÚ L 134, 2004, s. 114; Mim. vyd. 06/007, s. 132.

2 Ú. v. EÚ L 315, 2007, s. 1.