Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Korkein hallinto-oikeus (Finska) 19. aprila 2019 – Porin kaupunki

(Zadeva C-328/19)

Jezik postopka: finščina

Predložitveno sodišče

Korkein hallinto-oikeus

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnik: Porin kaupunki

Drugi udeleženci postopka: Porin Linjat Oy, Lyttylän Liikenne Oy

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je treba člen 1(2)(a) Direktive 2004/18/ES1 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev razlagati tako, da model odgovorne občine, kot je obravnavana pogodba o sodelovanju med občinami, izpolnjuje pogoje za prenos pristojnosti, ki ne spada na področje uporabe te direktive (C-51/15, Remondis), ali za horizontalno sodelovanje, za katero ne velja obveznost objave povabila k oddaji ponudb (C-386/11, Piepenbrock. in navedena sodna praksa), ali gre za nek tretji primer?

Če model odgovorne občine na podlagi pogodbe o sodelovanju izpolnjuje pogoje za prenos pristojnosti: Ali se v primeru, da so bila naročila oddana po prenosu pristojnosti, javni organ, na katerega so bile prenesene pristojnosti, šteje za naročnika in ali sme ta javni organ na podlagi pristojnosti, ki so jih nanj prenesle druge občine, kot odgovorna občina brez objave povabila k oddaji ponudb oddati naročila storitev svojemu povezanemu subjektu tudi, če bi bila oddaja teh naročil storitev brez instituta odgovorne občine naloga občin, ki so prenesle lastne pristojnosti?

Če model odgovorne občine v skladu s pogodbo o sodelovanju izpolnjuje pogoje za horizontalno sodelovanje: Ali lahko občine, ki so stranke pogodbe o sodelovanju, brez objave povabila k oddaji ponudb oddajo naročila storitev občini, ki je stranka pogodbe o sodelovanju, ki je brez objave povabila k oddaji ponudb ta naročila storitev oddala svojemu povezanemu subjektu?

Ali se v okviru preizkusa, ali družba opravlja pretežni del svoje dejavnosti za občino, ki izvaja nadzor nad njo, pri izračunu prometa, ki se nanaša na občino, upošteva promet družbe v lasti občine, ki opravlja storitve prevoza v smislu Uredbe (ES) št. 1370/20072 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o javnih storitvah železniškega in cestnega potniškega prevoza ter o razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 1191/69 in št. 1107/70 (v nadaljevanju: Uredba o javnih storitvah potniškega prevoza), v obsegu, ki ga ta družba ustvari s prevozi, ki jih organizira občina kot pristojni organ v smislu Uredbe o javnih storitvah potniškega prevoza?

____________

1     UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 6, zvezek 7, str. 132.

2     UL 2007, L 315, str. 1.