Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Högsta förvaltningsdomstolen (Finland) den 19 april 2019 – Björneborgs stad

(Mål C-328/19)

Rättegångsspråk: finska

Hänskjutande domstol

Högsta förvaltningsdomstolen (Finland)

Parter i det nationella målet

Klagande: Björneborgs stad

Motparter: Porin Linjat Oy, Lyttylän Liikenne Oy

Tolkningsfrågor

Ska artikel 1.2 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG1 av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster tolkas så, att modellen med ansvariga kommuner såsom den tillämpas i det aktuella samarbetsavtalet mellan kommunerna uppfyller kriterierna för en överföring av befogenheter som inte omfattas av tillämpningsområdet för direktivet (enligt domen C-51/15, Remondis), eller kriterierna för ett horisontellt samarbete som inte omfattas av skyldigheten att infordra anbud (enligt domen C-386/11, Piepenbrock, och där angiven rättspraxis), eller är det fråga om ett annat, tredje fall?

Såvitt modellen med ansvariga kommuner enligt samarbetsavtalet uppfyller kriterierna för överföring av befogenheter: ska det offentliga organ som befogenheterna överförts till vid en tilldelning av kontrakt som skett efter överföringen av befogenheter anses som upphandlande myndighet, och kan detta offentliga organ med stöd av de befogenheter som överförts från de andra kommunerna, i egenskap av ansvarig kommun, tilldela kontrakt avseende tjänster till en anknuten enhet utan anbudsinfordran, även i den mån som tilldelningen av dessa tjänstekontrakt i avsaknad av institutet ansvariga kommuner hade varit en uppgift som legat på de kommuner som överfört befogenheterna?

Såvitt modellen med ansvariga kommuner enligt samarbetsavtalet i stället uppfyller kriterierna för ett horisontellt samarbete: kan de kommuner som deltar i samarbetet utan anbudsinfordran tilldela kontrakt avseende tjänster till en kommun som deltar i samarbetet, som har tilldelat dessa kontrakt avseende tjänster till en anknuten enhet utan anbudsinfordran?

Ska, inom ramen för prövningen huruvida ett bolag utövar den huvudsakliga delen av sin verksamhet för den kommun som kontrollerar bolaget, vid beräkningen av den omsättning som är hänförlig till kommunen, omsättningen hos ett bolag som ägs av kommunen och som bedriver trafik i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/20072 av den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70 (nedan kallad trafikavtalsförordningen) beaktas i den mån som bolaget genererar denna omsättning från trafiken som kommunen organiserar i egenskap av behörig myndighet i den mening som avses i förordningen om kollektivtrafik?

____________

1 EUT L 134, 2004, s. 114.

2 EUT L 315, 2007, s. 1.