Language of document : ECLI:EU:C:2019:225


 


 Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 19. märtsi 2019. aasta määrus – Michal Harvilik – HYDRA vs. Tšehhi Vabariik ja Euroopa Liidu Inimõiguste Kohus

(kohtuasi C-768/18 P)

Apellatsioonkaebus – Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 181 – Tühistamishagi ja kahju hüvitamise nõue – Euroopa Inimõiguste Kohtu lahend, mis puudutab Tšehhi Vabariigi vastu esitatud hagi vastuvõetamatust – Ilmne pädevuse puudumine

1.      Apellatsioonkaebus – Väited – Ilmselgelt vastuvõetamatud või ilmselgelt põhjendamatud väited – Põhistatud määrusega rahuldamata jätmine igal ajal, suulist menetlust korraldamata

(Euroopa Kohtu kodukord, artikkel 181)

(vt punkt 6)

2.      Kohtumenetlus – Tühistamishagi või kahju hüvitamise nõue, mille füüsiline või juriidiline isik on esitanud liikmesriigi ja Euroopa Inimõiguste Kohtu vastu – Üldkohtu ilmne pädevuse puudumine – Vastuvõetamatus

(ELTL artiklid 256, 263, 268 ja artikli 340 lõiked 3 ja 4)

(vt punkt 10)

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus ilmselge põhjendamatuse tõttu rahuldamata.

2.

Michal Harvilik – HYDRA kannab ise oma kohtukulud.