Language of document : ECLI:EU:C:2019:225


 


 Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 19 marca 2019 r. –
Michal Harvilik – HYDRA/Republika Czeska i Europejski Trybunał Praw Człowieka

(Sprawa C768/18 P)

Odwołanie – Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Skarga o stwierdzenie nieważności i o odszkodowanie – Orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczące niedopuszczalności skargi wniesionej przeciwko Republice Czeskiej – Oczywisty brak właściwości

1.      Odwołanie – Zarzuty – Zarzuty oczywiście niedopuszczalne lub oczywiście bezzasadne – Oddalenie na każdym etapie postępowania, w drodze postanowienia z uzasadnieniem, bez otwierania ustnego etapu postępowania

(regulamin postępowania przed Trybunałem, art. 181)

(zob. pkt 6)

2.      Postępowanie sądowe – Skarga o stwierdzenie nieważności lub o odszkodowanie wniesiona przez osobę fizyczną lub prawną przeciwko państwu członkowskiemu i Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka – Oczywisty brak właściwości Sądu – Niedopuszczalność

(art. 256, 263, 268, art. 340 akapity trzeci, czwarty TFUE)

(zob. pkt 10)

Sentencja

1)

Odwołanie zostaje oddalone jako oczywiście bezzasadne.

2)

Michal Harvilik – HYDRA pokrywa własne koszty.