Language of document : ECLI:EU:C:2019:417

Определение на Съда (седми състав) от 15 май 2019 г. —
Corte dei Conti и др.

(Съединени дела C789/18 и C790/18)(1)

„Преюдициално запитване — Публична служба — Кумулиране на възнаграждения от упражняването на дейност по трудови и по граждански договори за една или повече държавни структури — Национална правна уредба, която предвижда таван за кумулирането им — Изцяло вътрешно положение — Член 53, параграф 2 и член 94 от Процедурния правилник на Съда — Явна недопустимост“

1.      Преюдициални въпроси — Допустимост — Необходимост от предоставяне на Съда на достатъчно точни сведения за фактическия и правен контекст — Обхват на задължението в областта на основните свободи — Въпрос, повдигнат по повод на спор, чиито аспекти са свързани само с една държава членка — Непосочване на фактора на привързване, поради който исканото тълкуване е необходимо за решаването на спора — Недопустимост

(членове 45 ДФЕС и 267 ДФЕС; член 53, параграф 2 и член 94 от Процедурния правилник на Съда)

(вж. т. 21, 23—25 и 30 и диспозитива)

2.      Преюдициални въпроси — Компетентност на Съда — Граници — Искане за тълкуване на Хартата на основните права на Съюза — Национален спор с предмет, който няма никаква връзка с правото на Съюза — Явна липса на компетентност на Съда

(член 6, параграф 1 ДЕС; членове 45 ДФЕС и 267 ДФЕС; членове 15, 20, 21 и 31 и член 51, параграфи 1 и 2 от Хартата на основните права на Европейския съюз)

(вж. т. 27—29)

Диспозитив

Преюдициалните запитвания, отправени от Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Областен административен съд Лацио, Италия) с актове от 7 ноември 2018 г., са явно недопустими.


1 ОВ C 112, 25.3.2019 г.