Language of document :

Преюдициално запитване от Bundesgerichtshof (Германия), постъпило на 29 март 2019 г. — EIS GmbH/TO

(Дело C-266/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesgerichtshof

Страни в главното производство

Жалбоподател: EIS GmbH

Ответник: TO

Преюдициални въпроси

„Има“ ли телефонен номер по смисъла на указанието за попълване на стандартните указания за отказ съгласно част А от приложение І към Директива 2011/83/ЕС1 , когато търговецът посочва телефонния номер в рамките на изискуемата по закон служебна информация („Impressum“) или ясно и недвусмислено представя телефонния номер на началната страница на своя уебсайт?

„Има“ ли телефонен номер по смисъла на указанието за попълване на стандартните указания за отказ съгласно част А от приложение І към Директива 2011/83/ЕС, когато търговецът използва телефонната линия за целите на стопанската си дейност, но не и за сключване на договори от разстояние, и поради това не я предоставя за прекратяването с обратно действие на договори от разстояние под формата на приемане на заявления за отказ?

____________

1 Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година относно правата на потребителите (ОВ L 304, 2011 г., стр. 64).