Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 29. ožujka 2019. uputio Bundesgerichtshof (Njemačka) – EIS GmbH protiv TO

(predmet C-266/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesgerichtshof

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: EIS GmbH

Tuženik: TO

Prethodna pitanja

Je li neki telefonski broj u smislu uputa za popunjavanje uzorka uputa o odustajanju sukladno dijelu A Priloga I. Direktivi 2011/83/EU1 „dostupan” ako poduzetnik telefonski broj navede u impresumu ili ga jasno i razumljivo prikaže na početnoj stranici svoje internetske stranice?

Je li neki telefonski broj u smislu uputa za popunjavanje uzorka uputa o odustajanju sukladno dijelu A Priloga I. Direktivi 2011/83/EU „dostupan” ako poduzetnik telefonski priključak koristi u službene svrhe, ali ga ne koristi za zaključivanje ugovora na daljinu te ga stoga ne stavlja na raspolaganje radi otkazivanja ugovora na daljinu u obliku prihvata izjave o odustajanjuT

____________

1     Direktiva 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pravima potrošača, SL 2011., L 304, str. 64. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 8., str. 260.)