Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 29. martā iesniedza Bundesgerichtshof (Vācija) – EIS GmbH/TO

(Lieta C-266/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesgerichtshof

Pamatlietas puses

Prasītāja: EIS GmbH

Atbildētājs: TO

Prejudiciālie jautājumi

Vai tālruņa numurs “ir” pieejams norādījumu par atteikumu paraugā ietverto aizpildīšanas norādījumu izpratnē atbilstoši Direktīvas 2011/83/ES 1 I pielikuma A daļai, ja tirgotājs tālruņa numuru ietver tīmekļa vietnes juridiskajās norādēs vai skaidri un saprotami norāda savas tīmekļa vietnes sākumlapā?

Vai tālruņa numurs “ir” pieejams norādījumu par atteikumu paraugā ietverto aizpildīšanas norādījumu izpratnē atbilstoši Direktīvas 2011/83/ES I pielikuma A daļai, ja tirgotājs tālruņa līniju gan lieto komercdarbības nolūkos, taču neizmanto to, lai slēgtu distances līgumus, un tādējādi to neparedz distances līgumu atcelšanai, proti, paziņojumu par atteikumu saņemšanai?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/83/ES (2011. gada 25. oktobris) par patērētāju tiesībām (OV 2011, L 304, 64. lpp.).