Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 29. marca 2019 – EIS GmbH/TO

(vec C-266/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: EIS GmbH

Žalovaný: TO

Prejudiciálne otázky

Je telefónne číslo v zmysle pokynov na vyplnenie v rámci vzorových pokynov na odstúpenie od zmluvy podľa časti A prílohy I smernice 2011/83/EÚ1 „prípadne“ doplnené [„k dispozícii“ – neoficiálny preklad], ak obchodník uvedie telefónne číslo v rámci tiráže alebo ho jasne a jednoznačne zobrazí na úvodnej stránke svojej internetovej stránky?

Je telefónne číslo v zmysle pokynov na vyplnenie v rámci vzorových pokynov na odstúpenie od zmluvy podľa časti A prílohy I smernice 2011/83/EÚ „prípadne“ doplnené [„k dispozícii“ – neoficiálny preklad], ak obchodník síce používa telefónnu prípojku na obchodné účely, ale nie na uzatváranie zmlúv na diaľku, a preto ani na účely vrátenia plnenia zo zmlúv uzavretých na diaľku v podobe prevzatia vyhlásení o odstúpení od zmluvy?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, Ú. v. EÚ L 304, 2011, s. 64.