Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshof (Tyskland) den 29 mars 2019 – EIS GmbH mot TO

(Mål C-266/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesgerichtshof

Parter i det nationella målet

Klagande: EIS GmbH

Motpart: TO

Tolkningsfrågor

Ska ett telefonnummer anses vara ”tillgängligt”, i den mening som avses i instruktionen för ifyllande av mallen för information om ångerrätt enligt bilaga I A till direktiv 2011/83/EU1 , när näringsidkaren anger telefonnumret i redaktionsrutan eller klart och tydligt upplyser om det på startsidan på sin webbplats?

Ska ett telefonnummer anses vara ”tillgängligt”, i den mening som avses i instruktionen för ifyllande av mallen för information om ångerrätt enligt bilaga I A till direktiv 2011/83/EU, när näringsidkaren visserligen använder telefonanslutningen i sin affärsverksamhet, men inte för att ingå distansförsäljningsavtal, och därför inte heller för hävning av distansförsäljningsavtal, genom att ta emot meddelanden om hävning av avtal?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om konsumenträttigheter (EUT L 304, 2011, s. 64).