Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Švédsko) dne 3. května 2019 – Novartis AG v. Patent-och registreringsverket

(Věc C-354/19)

Jednací jazyk: švédština

Předkládající soud

Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: Novartis AG

Odpůrce: Patent-och registreringsverket

Předběžná otázka

Vzhledem k základnímu účelu, který má splňovat dodatkové ochranné osvědčení pro léčivé přípravky, a to účelu spočívajícímu ve stimulaci farmaceutického výzkumu v Evropské unii, brání čl. 3 písm. c) nařízení č. 469/20091 s přihlédnutím k čl. 3 odst. 2 nařízení č. 1610/96 tomu, aby bylo žadateli, jemuž bylo v minulosti vydáno dodatkové ochranné osvědčení na výrobek chráněný platným základním patentem na tento výrobek jako takový, vydáno dodatkové ochranné osvědčení pro nové užití tohoto výrobku v případě, jako je případ projednávaný v původním řízení, kdy toto nové užití představuje novou léčebnou indikaci, která je výslovně chráněna novým základním patentem?

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 ze dne 6. května 2009 o dodatkových ochranných osvědčeních pro léčivé přípravky (Úř. věst. 2009, L 152, s. 1).