Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 3. maijā iesniedza Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Zviedrija) – Novartis AG/Patent-och registreringsverket

(Lieta C-354/19)

Tiesvedības valoda – zviedru

Iesniedzējtiesa

Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen

Pamatlietas puses

Prasītāja: Novartis AG

Atbildētājs: Patent-och registreringsverket

Prejudiciālais jautājums

Ņemot vērā pamatmērķi, kādam kalpo papildu aizsardzības sertifikāts zālēm, proti, veicināt pētniecību farmācijas jomā Savienībā: vai ar Regulas par papildu aizsardzības sertifikātu zālēm 1 3. panta c) punktu, ievērojot Regulas par papildu aizsardzības sertifikāta ieviešanu augu aizsardzības līdzekļiem 3. panta 2. punktu, pieteikuma iesniedzējam, kuram jau ir izsniegts sertifikāts par produktu, kurš kā tāds ir aizsargāts ar derīgu pamatpatentu šim produktam, tiek liegts izdot papildu aizsardzības sertifikātu jaunai produkta izmantošanai, ja jauna izmantošana konkrētajā gadījumā nozīmē jaunu izmantošanas jomu, kas tiek īpaši aizsargāta ar jaunu pamatpatentu?

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 469/2009 (2009. gada 6. maijs) par papildu aizsardzības sertifikātu zālēm (OV L 152, 16.6.2009., 1. lpp.).