Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Švédsko) 3. mája 2019 – Novartis AG/Patent-och registreringsverket

(vec C-354/19)

Jazyk konania: švédčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Novartis AG

Žalovaný: Patent-och registreringsverket

Prejudiciálna otázka

Vzhľadom na základný účel, ktorý má plniť dodatkové ochranné osvedčenie pre liečivá, ktorým je najmä podporovanie farmaceutického výskumu v Európskej únii, vylučuje článok 3 písm. c) nariadenia č. 469/20091 , so zreteľom na článok 3 ods. 2 nariadenia č. 1610/96, aby žiadateľovi, ktorému bolo predtým udelené dodatkové ochranné osvedčenie na výrobok chránený platným základným patentom vo vzťahu k výrobku ako takému, bolo udelené dodatkové ochranné osvedčenie na nové použitie výrobku v takom prípade, o aký ide vo veci samej, keď nové použitie predstavuje novú terapeutickú indikáciu, ktorá je osobitne chránená novým základným patentom?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 zo 6. mája 2009 o dodatkovom ochrannom osvedčení pre liečivá (Ú. v. EÚ L 152, 2009, s. 1).