Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Sverige) den 3 maj 2019 – Novartis AG/Patent-och registreringsverket

(Mål C-354/19)

Rättegångsspråk: svenska

Hänskjutande domstol

Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Novartis AG

Motpart: Patent-och registreringsverket

Tolkningsfrågan

Mot bakgrund av det grundläggande syfte som tilläggsskydd för läkemedel avser att tillgodose och som består i att stimulera den farmaceutiska forskningen i unionen, utgör artikel 3 c i förordningen om tilläggsskydd för läkemedel1 , med beaktande av artikel 3.2 i förordningen om införande av tilläggsskydd för växtskyddsmedel, hinder mot att en sökande, som tidigare beviljats tilläggsskydd avseende en produkt som skyddas av ett gällande grundpatent för produkten som sådan, beviljas tilläggsskydd avseende en ny användning av produkten i ett fall som det föreliggande där den nya användningen utgör en ny terapeutisk indikation som skyddas specifikt av ett nytt grundpatent?

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel (EUT, 2009, L 152, p. 1)