Language of document :

Преюдициално запитване от Landesgericht Klagenfurt (Австрия), постъпило на 30 април 2019 г. — Verein für Konsumenteninformation/Volkswagen AG

(Дело C-343/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Landesgericht Klagenfurt

Страни в главното производство

Ищец: Verein für Konsumenteninformation

Ответник: Volkswagen AG

Преюдициален въпрос

Трябва ли член 7, точка 2 от Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела1 да се тълкува в смисъл, че при обстоятелства като разглежданите в главното производство за „място, където е настъпило вредоносното събитие“, може да се приеме намиращото се в дадена държава членка място на настъпване на вредата, когато тази вреда се състои изключително от финансова загуба, която е пряка последица от действия на непозволено увреждане, извършени в друга държава членка?

____________

1 ОВ L 351, 2012 г., стр. 1.