Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landesgericht Klagenfurt (Rakousko) dne 30. dubna 2019 – Verein für Konsumenteninformation v. Volkswagen AG

(Věc C-343/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Landesgericht Klagenfurt

Účastníci původního řízení

Žalobce: Verein für Konsumenteninformation

Žalovaná: Volkswagen AG

Předběžná otázka

Musí být čl. 7 bod 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech1 vykládán v tom smyslu, že za takových okolností, jako jsou okolnosti v původním řízení, lze za „místo, kde došlo ke škodné události“, považovat místo v členském státě, kde došlo ke škodě, pokud tato škoda spočívá výlučně ve finanční ztrátě, která je bezprostředním následkem nedovoleného jednání, k němuž došlo v jiném členském státě?

____________

1 Úř. věst. 2012, L 351, s. 1.