Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landesgericht Klagenfurt (Østrig) den 30. april 2019 – Verein für Konsumenteninformation mod Volkswagen AG

(Sag C-343/19)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Landesgericht Klagenfurt

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Verein für Konsumenteninformation

Sagsøgt: Volkswagen AG

Præjudicielt spørgsmål

Skal artikel 7, nr. 2), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1215/2012 1 af 12. december 2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område fortolkes således, at det sted i en medlemsstat, hvor en skade er indtrådt, i en situation som den i hovedsagen omhandlede kan anses for »det sted, hvor skadetilføjelsen er foregået«, når skaden udelukkende består i et formuetab, som en direkte følge af en ansvarspådragende handling, der er foretaget i en anden medlemsstat?

____________

1     EUT 2012, L 351, s. 1.