Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 30. aprīlī iesniedza Landesgericht Klagenfurt (Austrija) – Verein für Konsumenteninformation/Volkswagen AG

(Lieta C-343/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Landesgericht Klagenfurt

Pamatlietas puses

Prasītājs: Verein für Konsumenteninformation

Atbildētāja: Volkswagen AG

Prejudiciālais jautājums

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1215/2012 (2012. gada 12. decembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās 1 7. panta 2. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka, tādos apstākļos kā pamatlietā, par “vietu, kur iestājies notikums, kas rada kaitējumu” var uzskatīt vietu tajā dalībvalstī, kurā kaitējums ir radies, ja šo kaitējumu veido vienīgi finansiāli zaudējumi, kas tieši izriet no citā dalībvalstī veiktas prettiesiskas darbības?

____________

1 OV 2012, L 351, 1. lpp.