Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesgericht Klagenfurt (Rakúsko) 30. apríla 2019 – Verein für Konsumenteninformation/Volkswagen AG

(vec C-343/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landesgericht Klagenfurt

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ alebo inak označený účastník konania: Verein für Konsumenteninformation

Žalovaná: Volkswagen AG

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 7 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach1 vykladať v tom zmysle, že v prípade okolností, o aké ide v konaní vo veci samej, možno za „miesto, kde došlo ku skutočnosti, ktorá zakladá nárok na náhradu škody“, považovať miesto v členskom štáte, kde vznikla škoda, ak takáto škoda spočíva výlučne vo finančnej ujme, ktorá bezprostredne vyplynula z protiprávneho konania, ku ktorému došlo v inom členskom štáte?

____________

1 Ú. v. EÚ L 351, 2012, s. 1.