Language of document :

Преюдициално запитване от Court of Appeal (Обединено кралство), постъпило на 3 април 2019 г. — Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs/WR

(Дело C-279/19)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

Court of Appeal (Обединено кралство)

Страни в главното производство

Жалбоподател: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Ответник: WR

Преюдициални въпроси

Отговорно ли е лицето (Л), което е във фактическо държане на акцизни стоки в момента, когато акцизът върху тези стоки става дължим в държава членка Б, за плащането на това акцизно задължение съгласно член 33, параграф 3 от Директива 2008/118/ЕО1 при обстоятелства, когато това лице:

a)    няма правен или стопански интерес от акцизните стоки;

б)    е превозвало акцизните стоки срещу заплащане от името на други лица между държава членка А и държава членка Б; и

в)    е знаело, че стоките, които държи, са акцизни, но не е знаело и не е имало причина да подозира, че акцизът върху стоките е станал дължим в държава членка Б във или преди момента, когато е станал дължим?

Ще бъде ли различен отговорът на въпрос 1, ако Л не е знаело, че стоките, които държи, са акцизни стоки?

____________

1 Директива 2008/118/ЕО на Съвета от 16 декември 2008 година относно общия режим на облагане с акциз и за отмяна на Директива 92/12/ЕИО (ОВ L 9, 2009 г., стр. 12).