Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Court of Appeal (Spojené království) dne 3. dubna 2019 – The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs v. WR

(Věc C-279/19)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

Court of Appeal (United Kingdom)

Účastníci původního řízení

Odvolatel: The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Odpůrce: WR

Předběžné otázky

Je osoba („P“), která fyzicky drží zboží podléhající spotřební dani v okamžiku, kdy vzniká daňová povinnost ke spotřební dani v členském státě B, osobou povinnou přiznat a zaplatit tuto spotřební daň podle čl. 33 odst. 3 směrnice 2008/118/ES1 (dále jen „směrnice“) v situaci, kdy tato osoba:

neměla žádný právní ani skutečný zájem na zboží podléhající spotřební dani;

přepravovala zboží podléhající spotřební dani, za odměnu, jménem jiných osob mezi členským státem A a členským státem B; a

věděla, že zboží, které drží, bylo zbožím podléhajícím spotřební dani, ale v době, kdy tato daňová povinnost vznikla nebo předtím, než se tak stalo, nevěděla a neměla důvod se domnívat, že daňová povinnost ke spotřební dani vznikla v členském státě B?

Je odpověď na otázku 1 odlišná, pokud P nevěděl, že zboží, které drží, je zbožím podléhajícím spotřební dani?

____________

1 Směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS (Úř. věst. 2009, L 9, s. 12).