Language of document :

A Court of Appeal (Egyesült Királyság) által 2019. április 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs kontra WR

(C-279/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

Court of Appeal

Az alapeljárás felei

Felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Ellenérdekű fél: WR

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Köteles-e az olyan személy (a továbbiakban: P), aki jövedéki termékeket birtokában tart abban az időpontban, amikor ezek a termékek „B” tagállamban jövedékiadó-kötelesekké válnak, ezt a jövedéki adót a 2008/118/EK irányelv1 33. cikkének (3) bekezdése alapján megfizetni, amennyiben:

a jövedéki termékekhez nem fűződött jogi vagy vagyoni érdekeltsége;

a jövedéki termékeket „A” és „B” tagállam között mások megbízásából, díj ellenében fuvarozta; és

tudta, hogy a birtokában lévő termékek jövedéki termékeknek minősülnek, azt azonban nem tudta és nem is volt oka arra gyanakodni, hogy a termékek „B” tagállamban jövedékiadó-kötelesekké váltak abban az időpontban vagy azt megelőzően, hogy jövedéki termékekként adókötelesekké váltak?

Eltérő választ kell-e adni az első kérdésre, ha P nem tudta, hogy a birtokában lévő termékek jövedéki termékeknek minősülnek?

____________

1 A jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezésekről és a 92/12/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. december 16-i 2008/118/EK tanácsi irányelv (HL 2009. L 9., 12. o.)