Language of document :

2019 m. balandžio 3 d. Court of Appeal (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs / WR

(Byla C-279/19)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Court of Appeal (Jungtinė Karalystė)

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Kita apeliacinio proceso šalis: WR

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar asmuo, kuris fiziškai turi akcizais apmokestinamas prekes tuo momentu, kai valstybėje narėje B atsiranda prievolė apskaičiuoti akcizus, yra atsakingas už akcizų sumokėjimą pagal Direktyvos 2008/118/EB1 (toliau – Direktyva) 33 straipsnio 3 dalį, kai jis:

a    neturėjo jokio teisinio ar naudos intereso dėl tų akcizais apmokestinamų prekių;

b    transportavo akcizais apmokestinamas prekes tarp valstybių narių A ir B kitų asmenų vardu už užmokestį; ir

c    žinojo, kad jo turimos prekės yra akcizais apmokestinamos prekės, tačiau nežinojo ir neturėjo pagrindo įtarti, kad prekėms valstybėje narėje B atsirado prievolė apskaičiuoti akcizą, tuo momentu ar prieš tai, kai atsirado tokia prievolė?

2.    Ar atsakymas į pirmą klausimą būtų kitoks, jei asmuo nežinojo, jog jo turimos prekės buvo akcizais apmokestinamos prekės?

____________

1 2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyva 2008/118/EB dėl bendros akcizų tvarkos, panaikinanti Direktyvą 92/12/EEB (OL L 9, 2009, p. 12).