Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal (Spojené kráľovstvo) 3. apríla 2019 – Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs/WR

(vec C-279/19)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Court of Appeal

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Odporca: WR

Prejudiciálne otázky

Je osoba („O“), ktorá má vo fyzickej držbe tovar podliehajúci spotrebnej dani v momente vzniku povinnosti zaplatiť spotrebnú daň za takýto tovar v členskom štáte B, zodpovedná za túto spotrebnú daň podľa článku 33 ods. 3 smernice 2008/118/ES1 (ďalej len „smernica“), za tých okolností, ak táto osoba:

nemala žiadny právny alebo užívateľský záujem na tovare podliehajúcom spotrebnej dani;

prepravovala tovar podliehajúci spotrebnej dani, a to za poplatok a v mene iných osôb medzi členským štátom A a členským štátom B; a

vedela, že tovar, ktorý mala v držbe, bol tovar podliehajúci spotrebnej dani, ale nevedela a nemala ani dôvod sa domnievať, že za tovar vznikla povinnosť zaplatiť spotrebnú daň v členskom štáte B v čase vzniku takejto povinnosti alebo pred takýmto momentom?

Bola by odpoveď na otázku 1 iná, ak by O nevedela, že tovar, ktorý mala v držbe, bol tovarom podliehajúcim spotrebnej dani?

____________

1 Smernica Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení smernice 92/12/EHS (Ú. v. EÚ L 9, 2009, s. 12).