Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Court of Appeal (Förenande Kungariket) den 3 april 2019 – The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs mot WR

(Mål C-279/19)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

Court of Appeal

Parter i det nationella målet

Klagande: The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Motpart: WR

Tolkningsfrågor

Är en person (P) som fysiskt innehar punktskattepliktiga varor vid en punkt där punktskatteskyldighet inträder för dessa varor i medlemsstat B, betalningsskyldig för denna punktskatt i enlighet med artikel 33.3 i direktiv 2008/118/EG1 (nedan kallat direktivet) under sådana omständigheter där denna person

inte hade något rättsligt intresse eller kunde dra förmån av de punktskattepliktiga varorna,

transporterade de punktskattepliktiga varorna, mot en avgift, för andras räkning, mellan medlemsstat A och medlemsstat B, och

kände till att varorna som han innehade var punktskattepliktiga, men inte visste och inte hade anledning att misstänka att punktskatteskyldighet hade inträtt för varorna i medlemsstat B vid eller före den tidpunkt när skattskyldigheten inträdde?

Blir svaret på fråga 1 annorlunda om P inte kände till att de varor som han innehade var punktskattepliktiga varor?

____________

1 Rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG (EUT 2009, L 9, s. 12).

Council Directive 2008/118/EC of 16 December 2008 concerning the general arrangements for excise duty and repealing Directive 92/12/EEC

Rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG