Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) z 8. mája 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vrhovno sodišče Republike Slovenije – Slovinsko) – Jadran Dodič/Banka Koper, Alta Invest

(vec C-194/18)1

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Sociálna politika – Prevod podnikov – Smernica 2001/23/ES – Článok 1 ods. 1 – Pôsobnosť – Kritériá posúdenia prevodu – Prevod klientov – Prevod všetkých finančných služieb banky na spoločnosť pôsobiacu v oblasti sprostredkovania burzových obchodov, ktorý nezahŕňa presun zamestnancov)

Jazyk konania: slovinčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Jadran Dodič

Žalovaní: Banka Koper, Alta Invest

Výrok rozsudku

Článok 1 ods. 1 smernice Rady 2001/23/ES z 12. marca 2001 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa zachovania práv zamestnancov pri prevodoch podnikov, závodov alebo častí podnikov alebo závodov, sa má vykladať v tom zmysle, že skutočnosť, že druhý podnik prevezme na základe zmluvy, ktorej uzavretie ukladá vnútroštátna právna úprava, finančné nástroje a iné aktíva klientov prvého podniku po tom, čo tento prvý podnik ukončí svoju činnosť, hoci klienti prvého podniku sa môžu sami rozhodnúť, že nezveria správu svojich obchodovateľných cenných papierov druhému podniku, môže predstavovať prevod podniku alebo časti podniku, ak sa preukáže existencia prevodu klientov, čo musí posúdiť vnútroštátny súd. V tomto rámci samotný počet prevedených klientov, i keď je vysoký, nie je rozhodujúci, pokiaľ ide o kvalifikáciu „prevodu“, a v zásade nemá vplyv ani na skutočnosť, že prvý podnik spolupracuje ako závislá spoločnosť pôsobiaca v oblasti sprostredkovania burzových obchodov s druhým podnikom.

____________

1 Ú. v. EÚ C 190, 4.6.2018.