Language of document :

Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 8 maj 2019 (begäran om förhandsavgörande från Vrhovno sodišče Republike Slovenije - Slovenien) – Jadran Dodič mot Banka Koper, Alta Invest

(Mål C-194/18)1

(Begäran om förhandsavgörande – Socialpolitik – Överlåtelse av företag – Direktiv 2001/23/EG – Artikel 1.1 – Tillämpningsområde – Kriterier för att bedöma överlåtelsen – Överlåtelse av kunder – Överlåtelse av en banks samtliga finansiella tjänster till ett börsbolag utan att personalen överlåts)

Rättegångsspråk: slovenska

Hänskjutande domstol

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Jadran Dodič

Motparter: Banka Koper, Alta Invest

Domslut

Artikel 1.1 i rådets direktiv 2001/23/EG av den 12 mars 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av företag eller verksamheter ska tolkas så, att ett andra företags övertagande av finansiella instrument och övriga tillgångar hos kunder från ett första företag, efter det att det första företagets verksamhet upphör och enligt ett avtal vars ingående krävs i nationell lagstiftning, kan utgöra en överlåtelse av företag eller en del av ett företag, även om det första företagets kunder kan välja att inte anförtro förvaltningen av sina värdepapper till det andra företaget, under förutsättning att kunder har överlåtits, vilket det ankommer på den hänskjutande domstolen att bedöma. I detta sammanhang är antalet kunder, oavsett om det är mycket stort, vilka faktiskt överlåtits inte ensamt avgörande för klassificeringen som ”överlåtelse” och den omständigheten att det första företaget, i egenskap av icke-oberoende finansmäklare, samarbetar med det andra företaget saknar i princip betydelse.

____________

1 EUT C 190, 4.6.2018.