Language of document :

Преюдициално запитване от Bundesverwaltungsgericht (Германия), постъпило на 11 април 2019 г. — Naturschutzbund Deutschland — Landesverband Schleswig-Holstein e.V./Kreis Nordfriesland

(Дело C-297/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesverwaltungsgericht

Страни в главното производство

Жалбоподател: Naturschutzbund Deutschland - Landesverband Schleswig-Holstein e.V.

Ответник: Kreis Nordfriesland

Встъпила страна: Deich- und Hauptsielverband Eiderstedt, Körperschaft des öffentlichen Rechts

Страна, участваща в производството: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Преюдициални въпроси

1.    а)    Обхваща ли понятието „управление“ по смисъла на приложение I, трета алинея, второ тире от Директива 2004/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 година относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологичните щети (наричана по-нататък „Директивата за екологичната отговорност“)1 дейности, които са неразривно свързани с директно използване на добива от почвата?

При утвърдителен отговор:

б)    При какви условия управление, съгласно определеното в документите на местообитанието или в целевите документи, следва да бъде разглеждано като „нормално“ по смисъла на Директивата за екологичната отговорност?

в)    Какъв е времевият критерий по отношение на въпроса дали дадено управление съответства на управлението, извършвано в „минал период“ от собственици или оператори по смисъла на Директивата за екологичната отговорност?

г)    Може ли да се отговори на въпроса дали дадено управление съответства на управлението, извършвано в минал период от собственици или оператори по смисъла на Директивата за екологичната отговорност, независимо от документите на местообитанието или целевите документи?

2.    Представлява ли трудова дейност по смисъла на член 2, точка 7 от Директивата за екологичната отговорност дейност, упражнявана в обществен интерес в резултат на задължение, делегирано по закон?

____________

1 ОВ L 143, 2004 г., стр. 56; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 11, стр. 168.