Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesverwaltungsgericht (Německo) dne 11. dubna 2019 – Naturschutzbund Deutschland - Landesverband Schleswig-Holstein e.V. v. Kreis Nordfriesland

(Věc C-297/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesverwaltungsgericht

Účastníci původního řízení

Žalobce: Naturschutzbund Deutschland - Landesverband Schleswig-Holstein e.V.

Žalovaný: Kreis Nordfriesland

Další účastník řízení: Deich- und Hauptsielverband Eiderstedt, veřejnoprávní subjekt

Vedlejší účastník řízení: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Předběžné otázky

a) Zahrnuje pojem „správa lokalit“ ve smyslu druhé odrážky odst. 2 přílohy I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES ze dne 21. dubna 2004 o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí (směrnice o odpovědnosti za životní prostředí)1 činnosti, které neoddělitelně souvisejí s přímým využíváním úrodnosti půdy?

Pokud ano:

b)    Za jakých podmínek je třeba považovat za „normální“ ve smyslu směrnice o odpovědnosti za životní prostředí správu lokalit, jak je vymezena v záznamech o stanovištích nebo cílových dokumentech?

c)    Jaké časové kritérium platí pro otázku, zda správa lokalit odpovídá správě, jak ji prováděli „v minulosti“ majitelé nebo provozovatelé ve smyslu směrnice o odpovědnosti za životní prostředí?

d)    Má být otázka, zda správa lokalit odpovídá správě, jak ji prováděli v minulosti majitelé nebo provozovatelé ve smyslu směrnice o odpovědnosti za životní prostředí, zodpovězena nezávisle na tom, jak je vymezena v záznamech o stanovištích nebo cílových dokumentech?

Představuje činnost, která je vykonávaná na základě zákonného přenesení úkolů ve veřejném zájmu, „pracovní činnost“ ve smyslu čl. 2 bodu 7 směrnice o odpovědnosti za životní prostředí?

____________

1 Úř. věst. 2004, L 143, s. 56.