Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesverwaltungsgericht (Tyskland) den 11. april 2019 – Naturschutzbund Deutschland - Landesverband Schleswig-Holstein e.V. mod Kreis Nordfriesland

(Sag C-297/19)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Bundesverwaltungsgericht

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Naturschutzbund Deutschland - Landesverband Schleswig-Holstein e.V.

Sagsøgt: Kreis Nordfriesland

Procestilvarslet: Deich- und Hauptsielverband Eiderstedt, Körperschaft des öffentlichen Rechts

Procesdeltager: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Præjudicielle spørgsmål

a)    Omfatter begrebet »forvaltning« som omhandlet i bilag I, [tredje] afsnit, andet led, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/35/EF 1 af 21. april 2004 om miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af miljøskader aktiviteter, som hænger uløseligt sammen med en direkte udnyttelse af jord til landbrugsformål?

Såfremt spørgsmålet besvares bekræftende:

b)    Under hvilke betingelser skal en forvaltning anses for at være »sædvanlig« som fastlagt i protokoller eller måldokumenter for den pågældende naturtype som omhandlet i direktiv 2004/35?

c)    Hvilken tidsmæssig målestok gælder for spørgsmålet, om en forvaltning svarer til den forvaltning, som »hidtil« har været udført af ejere eller operatører som omhandlet i direktiv 2004/35?

d)    Er besvarelsen af spørgsmålet, om en forvaltning svarer til den forvaltning, som hidtil har været udført af ejere eller operatører som omhandlet i direktiv 2004/35, uafhængig af protokollerne eller måldokumenterne for den pågældende naturtype?

Er en aktivitet, som på grundlag af en delegation ved lov udøves i offentlighedens interesse, en »erhvervsmæssig aktivitet« som omhandlet i artikel 2, nr. 7), i direktiv 2004/35?

____________

1     EUT 2004, L 143, s. 56.