Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesverwaltungsgericht (Saksamaa) 11. aprillil 2019 – Naturschutzbund Deutschland - Landesverband Schleswig-Holstein e.V. versus Kreis Nordfriesland

(kohtuasi C-297/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesverwaltungsgericht

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Naturschutzbund Deutschland - Landesverband Schleswig-Holstein e.V.

Vastustaja: Kreis Nordfriesland

Kolmas isik: avalik-õiguslik asutus Deich- und Hauptsielverband Eiderstedt

Menetlusosaline: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Eelotsuse küsimused

1.    a) Kas mõiste „majandamine“ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/35/EÜ keskkonnavastutusest keskkonnakahjustuste ärahoidmise ja parandamise kohta1 (edaspidi „direktiiv 2004/35/EÜ“) I lisa [kolmanda] lõigu teise taande tähenduses hõlmab tegevusi, mis on otsese maakasutusega vahetult seotud?

Juhul kui vastus on jaatav:

b)    Millistel tingimustel on majandamisviis direktiivi 2004/35/EÜ tähenduses „tavaline“ nii, nagu see on määratletud loodusliku elupaiga registris või sihtdokumentides?

c)    Millisest ajalisest kriteeriumist tuleb lähtuda küsimuse puhul, kas majandamine toimub nii, nagu maa-ala omanikud või ettevõtjad on direktiivi 2004/35/EÜ tähenduses „varem“ majandanud?

d)    Kas vastus küsimusele, kas majandamine toimub nii, nagu maa-ala omanikud või ettevõtjad on direktiivi 2004/35/EÜ tähenduses varem majandanud, ei olene sellest, kuidas see on määratletud loodusliku elupaiga registris või sihtdokumentides?

2.    Kas tegevus, mida teostatakse seaduse alusel ülesannete delegeerimise tulemusel avalikes huvides, kujutab endast „ametialast tegevust“ direktiivi 2004/35/EÜ artikli 2 punkti 7 tähenduses?

____________

1 ELT 2004, L 143, lk 56.