Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesverwaltungsgericht (Saksa) on esittänyt 11.4.2019 – Naturschutzbund Deutschland – Landesverband Schleswig-Holstein e. V. v. Kreis Nordfriesland

(asia C-297/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesverwaltungsgericht

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Naturschutzbund Deutschland – Landesverband Schleswig-Holstein e. V.

Vastaaja: Kreis Nordfriesland

Muut osapuolet: Deich- und Hauptsielverband Eiderstedt ja Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Ennakkoratkaisukysymykset

a)    Käsittääkö ympäristövastuusta ympäristövahinkojen ehkäisemisen ja korjaamisen osalta 21.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/35/EY1 (jäljempänä ympäristövastuudirektiivi) liitteessä I olevan kolmannen kohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitettu hoidon käsite toiminnot, jotka liittyvät erottamattomasti maaperän tuoton välittömään käyttöön?

Mikäli tähän kysymykseen vastataan myöntävästi:

b)    Millä edellytyksin hoitoa, sellaisena kuin se on määritelty luontotyyppiä koskevissa rekistereissä tai tavoiteasiakirjoissa, on pidettävä ympäristövastuudirektiivissä tarkoitetulla tavalla normaalina?

c)    Mitä ajallista kriteeriä sovelletaan tarkasteltaessa, onko hoito ympäristövastuudirektiivissä tarkoitetulla tavalla sellaista hoitoa, jota alueen omistajat tai toiminnanharjoittajat ovat aiemmin toteuttaneet?

d)    Onko vastaus kysymykseen siitä, onko hoito ympäristövastuudirektiivissä tarkoitetulla tavalla sellaista hoitoa, jota alueen omistajat tai toiminnanharjoittajat ovat aiemmin toteuttaneet, riippumaton luontotyyppiä koskevista rekistereistä ja tavoiteasiakirjoista?

Onko toiminta, jota harjoitetaan lakiin perustuvan tehtävien siirron nojalla yleisen edun mukaisesti, ympäristövastuudirektiivin 2 artiklan 7 alakohdassa tarkoitettua ammatillista toimintaa?

____________

1 EUVL 2004, L 143, s. 56.