Language of document :

A Bundesverwaltungsgericht (Németország) által 2019. április 11 -én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Naturschutzbund Deutschland – Landesverband Schleswig-Holstein és társai kontra Kreis Nordfriesland

(C-297/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesverwaltungsgericht

Az alapeljárás felei

Felperesek: Naturschutzbund Deutschland – Landesverband Schleswig-Holstein

Alperes: Kreis Nordfriesland

Érdekelt: Deich- und Hauptsielverband Eiderstedt, Körperschaft des öffentlichen Rechts

Az eljárásban részt vesz: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

a) Magában foglalja-e a környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről szóló, 2004. április 21-i 2004/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 I. melléklete (2) bekezdésének második francia bekezdése értelmében vett „gazdálkodás” fogalma a közvetlen termőtalajkénti felhasználással elválaszthatatlanul összefüggő tevékenységeket?

Amennyiben igen:

b)    Mely feltételekkel tekinthető a gazdálkodás a 2004/35/EK irányelv értelmében véve „normálisnak” az élőhely nyilvántartásban vagy a céldokumentumban meghatározottak szerint?

c)    Mely időtartamot kell figyelembe venni azon kérdés tekintetében, hogy a gazdálkodás megfelel-e a 2004/35/EK irányelv értelmében vett, a tulajdonosok, illetve gazdasági szereplők által „korábban” folytatott gyakorlatnak?

d)    Az élőhely nyilvántartásban vagy a céldokumentumokban meghatározottaktól független-e annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy a gazdálkodás megfelel-e a 2004/35/EK irányelv értelmében vett, a tulajdonosok, illetve gazdasági szereplők által „korábban” folytatott gyakorlatnak?

2.    A 2004/35/EK irányelv 2. cikkének 7. pontja értelmében vett „keresőtevékenységnek” minősül-e a törvényen alapuló feladatátruházás alapján, közérdekből gyakorolt tevékenység?

____________

1 HL 2004. L 143., 56. o.