Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 11. aprīlī iesniedza Bundesverwaltungsgericht (Vācija) – Naturschutzbund Deutschland – Landesverband Schleswig-Holstein e.V./Kreis Nordfriesland

(Lieta C-297/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesverwaltungsgericht

Pamatlietas puses

Prasītāja: Naturschutzbund Deutschland – Landesverband Schleswig-Holstein e.V.

Atbildētājs: Kreis Nordfriesland

Pieaicinātā persona: Deich- und Hauptsielverband Eiderstedt, Körperschaft des öffentlichen Rechts

Lietas dalībnieks: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Prejudiciālie jautājumi

a) Vai jēdziens “apsaimniekošana” Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/35/EK (2004. gada 21. aprīlis) par atbildību vides jomā attiecībā uz videi nodarītā kaitējuma novēršanu un atlīdzināšanu (turpmāk tekstā – “UHRL”) 1 I pielikuma trešās daļas otrā ievilkuma izpratnē aptver darbības, kas ir ciešā saistībā ar tiešu lauksaimniecības produkcijas iegūšanu?

Ja atbilde ir apstiprinoša:

b)    Ar kādiem nosacījumiem saskaņā ar biotopu uzskaiti vai mērķa dokumentiem apsaimniekošanas veids ir uzskatāms par “normālu” UHRL izpratnē?

c)    Kāds laika periods ir attiecināms uz jautājumu par to, vai apsaimniekošana atbilst veidam, kā to “iepriekš” veikuši īpašnieki vai uzņēmēji UHRL izpratnē?

d)    Vai uz jautājumu par to, vai apsaimniekošana atbilst veidam, kā to iepriekš veikuši īpašnieki vai uzņēmēji UHRL izpratnē, var atbildēt neatkarīgi no biotopu uzskaites, respektīvi, mērķa dokumentiem?

2.    Vai darbība, kas tiek veikta, pamatojoties uz likumā noteikto funkciju deleģēšanu sabiedrības interesēs, tiek uzskatīta par “profesionālo darbību” UHRL 2. panta 7. punkta izpratnē?

____________

1     OV 2004, L 143, 56. lpp.