Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht (Niemcy) w dniu 11 kwietnia 2019 r. – Naturschutzbund Deutschland – Landesverband Schleswig-Holstein e.V. / Kreis Nordfriesland

(Sprawa C-297/19)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Bundesverwaltungsgericht

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Naturschutzbund Deutschland – Landesverband Schleswig-Holstein e.V.

Strona pozwana: Kreis Nordfriesland

Strona wezwana do postępowania: Deich- und Hauptsielverband Eiderstedt, Körperschaft des öffentlichen Rechts

Interwenient: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Pytania prejudycjalne

a) Czy pojęcie „zarządzania” w rozumieniu akapitu trzeciego tiret drugie załącznika I do dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu1 obejmuje działania nierozerwalnie związane z bezpośrednim użytkowaniem gruntów w celach rolniczych?

    W wypadku odpowiedzi twierdzącej:

    b) W jakich warunkach metodę zarządzania należy uznać w rozumieniu dyrektywy 2004/35 za „normalną” zgodnie z kartotekami siedliska lub dokumentami założeniowymi?

    c) Jaki horyzont czasowy należy uwzględnić w ramach oceny, czy zarządzanie odpowiada interwencji prowadzonej „uprzednio” przez właścicieli lub podmioty gospodarcze w rozumieniu dyrektywy 2004/35?

d) Czy odpowiedź na pytanie, czy zarządzanie odpowiada interwencji prowadzonej uprzednio przez właścicieli lub podmioty gospodarcze w rozumieniu dyrektywy 2004/35, jest niezależna od treści kartotek siedliska lub dokumentów założeniowych?

Czy działalność wykonywana w interesie publicznym na podstawie ustawowego przekazania zadań stanowi „działalność zawodową” w rozumieniu art. 2 pkt 7 dyrektywy 2004/35?

____________

1 Dz.U. 2004, L 143, s. 56.