Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht (Nemecko) 11. apríla 2019 – Naturschutzbund Deutschland – Landesverband Schleswig-Holstein e.V./Kreis Nordfriesland

(vec C-297/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesverwaltungsgericht

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Naturschutzbund Deutschland – Landesverband Schleswig-Holstein e.V.

Žalovaný: Kreis Nordfriesland

Prizvaný účastník konania: Deich- und Hauptsielverband Eiderstedt, Körperschaft des öffentlichen Rechts

Vedľajší účastník konania: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Prejudiciálne otázky

a)    Zahŕňa pojem „správa“ v zmysle prílohy I [tretieho] odseku druhej zarážky smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES z 21. apríla 2004 o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd (ďalej len „smernica o environmentálnej zodpovednosti“)1 činnosti, ktoré neoddeliteľne súvisia s bezprostredným využívaním pôdy na dosiahnutie výnosu?

V prípade kladnej odpovede:

b)    Za akých podmienok sa má správa podľa záznamov o biotope alebo cieľovej dokumentácie považovať za „bežnú“ v zmysle smernice o environmentálnej zodpovednosti?

c)    Aké časové kritérium platí pre otázku, či správa zodpovedá správe vykonávanej „predtým“ vlastníkmi alebo prevádzkovateľmi v zmysle smernice o environmentálnej zodpovednosti?

d)    Určí sa odpoveď na otázku, či správa zodpovedá správe vykonávanej „predtým“ vlastníkmi alebo prevádzkovateľmi v zmysle smernice o environmentálnej zodpovednosti, nezávisle od záznamov o biotope, respektíve cieľovej dokumentácie?

2.    Predstavuje činnosť, ktorá sa vykonáva na základe zákonného prenesenia úloh vo verejnom záujme, „pracovnú činnosť“ v zmysle článku 2 bodu 7 smernice o environmentálnej zodpovednosti?

____________

1 U. v. EÚ L 143, 2004, s. 56.