Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesverwaltungsgericht (Tyskland) den 11 april 2019 – Naturschutzbund Deutschland - Landesverband Schleswig-Holstein e.V. mot Kreis Nordfriesland

(Mål C-297/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesverwaltungsgericht

Parter i det nationella målet

Klagande: Naturschutzbund Deutschland - Landesverband Schleswig-Holstein e.V.

Motpart: Kreis Nordfriesland

Ytterligare deltagare i rättegången: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Tolkningsfrågor

a)    Omfattar begreppet ”förvaltning”, i den mening som avses i tredje stycket andra strecksatsen i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/35/EG av den 21 april 2004 om miljöansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador (nedan kallat miljöansvarsdirektivet) 1 , verksamheter som är oskiljaktigt förbundna med ett direkt nyttjande av mark i avkastningssyfte?

Om så är fallet:

b)    Under vilka förutsättningar ska en förvaltning som är fastställd i protokoll eller måldokument för den berörda livsmiljön betraktas som ”normal”, i den mening som avses i miljöansvarsdirektivet?

c)    Vilken tidsram avgör om en förvaltning har utförts ”tidigare” av ägare eller verksamhetsutövare, i den mening som avses i miljöansvarsdirektivet?

d)    Kan frågan huruvida en förvaltning har utförts tidigare av ägare eller verksamhetsutövare, i den mening som avses i miljöansvarsdirektivet, besvaras oberoende av eventuella protokoll eller måldokument för den berörda livsmiljön?

Ska en verksamhet som utövas i det allmännas intresse genom lagstadgad delegering betraktas som en ”yrkesverksamhet”, i den mening som avses i artikel 2.7 i miljöansvarsdirektivet?

____________

1 EUT L 143, 2004, s. 56.