Language of document :

Appel iværksat den 17. maj 2019 af Den Italienske Republik til prøvelse af dom afsagt af Retten (Fjerde Afdeling) den 12. marts 2019 i sag T-135/15, Italien mod Kommissionen

(Sag C-390/19 P)

Processprog: italiensk

Parter

Appellant: Den Italienske Republik (ved G. Palmieri, som befuldmægtiget, og avvocato dello Stato C. Colelli)

De andre parter i appelsagen: Europa-Kommissionen, Den Franske Republik og Ungarn

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Den Europæiske Unions Rets dom af 12. marts 2019, sag T-135/15, Den Italienske Republik mod Europa-Kommissionen – forkyndt den 13. marts 2019, hvorved Kommissionen blev frifundet i Den Italienske Republiks søgsmål i henhold til artikel 263 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde til prøvelse af Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/103 af 16. januar 2015 om udelukkelse fra EU-finansiering af visse udgifter, som medlemsstaterne har afholdt inden for rammerne af Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (meddelt under nummer C(2015) 53) 1 , ophæves, for så vidt som den er genstand for denne appel.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Anbringender og væsentligste argumenter

1)    TILSIDESÆTTELSE AF FORORDNING NR. 320/2006 OG NR. 968/2006, TILSIDESÆTTELSE AF DOMSTOLENS DOM AF 14. NOVEMBER 2013, FORENEDE SAGER C-187/12 – C-189/12, SFIR M.FL.

Med det første anbringende anfægtes afgørelsen, for så vidt som den har identificeret et forkert tidspunkt for, hvornår det i forbindelse med ansøgninger om støtte til fuldstændig nedlæggelse af produktionsfaciliteter blev kontrolleret, om de siloer, der var blevet bevaret i de støtteberettigede sukkerfabrikker, eventuelt kunne karakteriseres som »produktionsfaciliteter«, og om det derfor var lovligt at bevare siloerne.

2)    DET ANDET APPELANBRINGENDE: TILSIDESÆTTELSE AF DE RETNINGSLINJER, SOM KOMMISSIONEN HAR FASTSAT I DOKUMENT VI/5330/97

Med det andet anbringende anfægtes afgørelsen, idet Retten – selv om den havde fastslået, at begge betingelser i bilag 2 til retningslinjerne med henblik på et af de »Grænsetilfælde«, som EU-lovgiver har tillagt betydning ved udelukkelse eller nedsættelse af den finansielle korrektion, var opfyldt – fandt, at Kommissionens beslutning om ikke at anvende »Grænsetilfældet« var lovlig.

____________

1     EFT 2015, L 16, s. 33.