Language of document :

Itaalia Vabariigi 17. mail 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 12. märtsi 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-135/15: Itaalia versus komisjon

(kohtuasi C-390/19 P)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Apellant: Itaalia Vabariik (esindajad: G. Palmieri, avvocato dello Stato C. Colelli)

Teised menetlusosalised: Euroopa Komisjon, Prantsuse Vabariik, Ungari

Apellandi nõuded

Tühistada käesoleva apellatsioonkaebusega vaidlustatud osas Euroopa Liidu Üldkohtu 12. märtsi 2019. aasta otsus kohtuasjas T-135/15, Itaalia Vabariik vs. Euroopa Komisjon, mis on tehtud teatavaks 13. märtsil 2019 ja millega jäeti rahuldamata Itaalia Vabariigi poolt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 263 alusel esitatud hagi komisjoni 16. jaanuari 2015. aasta rakendusotsuse (EL) 2015/103 peale, mille kohaselt Euroopa Liit ei rahasta teatavaid kulusid, mida liikmesriigid on kandnud Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) raames (teatavaks tehtud numbri C(2015) 53 all)1 .

Mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

1.    MÄÄRUSE NR 320/2006 JA MÄÄRUSE NR 968/2006 RIKKUMINE. EUROOPA KOHTU 14. NOVEMBRI 2013. AASTA OTSUSE LIIDETUD KOHTUASJADES SFIR JT, C-187/12–C-189/12, RIKKUMINE.

Esimese väitega kritiseeritakse kohtuotsuse seda osa, millega on valesti kindlaks tehtud kuupäev, millal tuli kontrollida, kas abi saanud suhkrutootjate säilitatud silodel on või ei ole „tootmisrajatise“ omadused ja kas nende säilitamine oli või ei olnud lubatud, juhul kui on esitatud toetusetaotlused rajatiste täielikuks lammutamiseks.

2.    APELLATSIOONKAEBUSE TEINE VÄIDE: DOKUMENDIS NR VI/5330/97 MÄÄRATLETUD KOMISJONI SUUNISTE RIKKUMINE

Teise väitega heidetakse Üldkohtule ette, et kuigi ta leidis, et käesolevas asjas on täidetud mõlemad tingimused, mis on ette nähtud suuniste 2. lisas selliste „piiripealsete juhtumite“ tuvastamiseks, mille esinemisel liidu seadusandja peab vajalikuks jätta finantskorrektsioon tegemata või seda vähendada, asus ta siiski seisukohale, et komisjoni otsus „piiripealset juhtumit“ mitte kohaldada oli seaduslik.

____________

1 ELT 2015, L 16, lk 33.