Language of document :

Valitus, jonka Italian tasavalta on tehnyt 17.5.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (neljäs jaosto) asiassa T-135/15, Italia v. komissio, 12.3.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-390/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Valittaja: Italian tasavalta (asiamiehet: G. Palmieri ja C. Colelli, avvocato dello Stato)

Muut osapuolet: Euroopan komissio, Ranskan tasavalta, Unkari

Vaatimukset

on kumottava – tämän valituksen kohteena olevilta osin – Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen 12.3.2019 antama tuomio asiassa T-135/15, Italian tasavalta v. Euroopan komissio, joka annettiin tiedoksi 13.3.2019 ja jolla hylättiin kanne, jonka Italian tasavalta oli nostanut Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 263 artiklan perusteella Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettavien jäsenvaltioiden tiettyjen menojen jättämisestä Euroopan unionin rahoituksen ulkopuolelle (tiedoksiannettu numerolla C(2015) 53) 16.1.2015 annetusta komission täytäntöönpanopäätöksestä (EU) 2015/1031

on velvoitettava komissio korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

1) ASETUKSEN N:O 320/2006 JA ASETUKSEN N:O 968/2006 RIKKOMINEN. UNIONIN TUOMIOISTUIMEN ASIOISSA C-187/12-C-189/12, SFRI YM. 14.11.2013 ANTAMAN TUOMION NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN

Ensimmäisellä valitusperusteellaan valittaja kritisoi valituksenalaista tuomiota siitä, että siinä yksilöitiin virheellisesti hetki, jolloin oli selvitettävä, olivatko tukea saavissa sokeritehtaissa pidettävät siilot luonteeltaan ”tuotantolaitoksia” ja oliko niiden pitäminen siis lainmukaista tapauksissa, joissa oli tehty hakemuksia taloudellisen tuen saamiseksi laitosten purkamiseksi kokonaan.

2) ASIAKIRJASSA N:O VI/5330/97 MÄÄRITELTYJEN KOMISSION SUUNTAVIIVOJEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN

Toisella valitusperusteellaan valittaja moitti päätöstä siltä osin kuin unionin yleinen tuomioistuin katsoi siitä huolimatta, että kyseessä oleva tapaus täyttää molemmat suuntaviivojen liitteessä 2 olevat edellytykset sellaisen ”rajatapauksen” olemassaololle, jota unionin lainsäätäjä on pitänyt merkityksellisenä rahoitusoikaisun poissulkemiseksi tai minimoimiseksi, että komission päätös olla soveltamatta ”rajatapausta” oli lainmukainen.

____________

1 EUVL 2015, L 16, s. 33