Language of document :

Pritožba, ki jo je Italijanska republika vložila 17. maja 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (četrti senat) z dne 12. marca 2019 v zadevi T-135/15, Italija/Komisija

(Zadeva C-390/19 P)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Pritožnica: Italijanska republika (zastopnika: G. Palmieri, agent, C. Colelli, avvocato dello Stato)

Druge stranke v postopku: Evropska komisija, Francoska republika, Madžarska

Predlog

V delu, na katerega se nanaša ta pritožba, naj se razveljavi sodba Splošnega sodišča Evropske unije z dne 12. marca 2019, zadeva T-135/15, Italijanska republika proti Evropski komisiji, ki je bila vročena 13. marca 2019, s katero je bila zavrnjena tožba na podlagi člena 263 Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki jo je Italijanska republika vložila zoper Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/103 z dne 16. januarja 2015 o izključitvi nekaterih odhodkov držav članic iz naslova Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) iz financiranja Evropske unije (notificirana pod dokumentarno številko C(2015) 53]1 .

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

1.    PRVI PRITOŽBENI RAZLOG: KRŠITEV UREDB ŠT. 320/2006 IN ŠT. 968/2006. KRŠITEV SODBE SODIŠČA Z DNE 14. NOVEMBRA 2013, ZDRUŽENE ZADEVE OD C-187/12 DO C-189/12, SFIR IN DRUGI

S prvim pritožbenim razlogom se sodba izpodbija v delu, v katerem je v njej napačno določeno, kdaj je treba preveriti, ali silosi, ki so ostali v tovarnah sladkorja, ki so prejemnice pomoči, imajo oziroma nimajo značilnosti „proizvodnega obrata“, in ali je zato njihova ohranitev zakonita, če so bile vložene prošnje za pridobitev pomoči za popolno odstranitev objektov.

2)    DRUGI PRITOŽBENI RAZLOG: KRŠITEV SMERNIC KOMISIJE, KI SO OPREDELJENE V DOKUMENTU ŠT. VI/5330/97

Z drugim pritožbenim razlogom se sodba izpodbija zato, ker je Splošno sodišče, čeprav je menilo, da sta v obravnavanem primeru izpolnjena oba pogoja iz priloge 2 k smernicam za namene pogojev, če nastopi „ekstremni primer“, ki jim je zakonodajalec Unije pripisal velik pomen za izključitev ali zmanjšanje finančnega popravka, štelo, da je sklep Komisije, da ne uporabi „ekstremnega primera“ štelo za zakonit.

____________

1 UL 2015, L 16, str. 33.