Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 10 października 2018 r. w sprawie T-374/17, Cuervo y Sobrinos 1882 / EUIPO – A. Salgado Nespereira, wniesione w dniu 10 grudnia 2018 r. przez Cuervo y Sobrinos 1882, S.L.

(Sprawa C-780/18 P)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Wnosząca odwołanie: Cuervo y Sobrinos 1882, S.L. (przedstawiciele: S. Ferrandis González i K. Gibas, abogados)

Pozostali uczestnicy postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej i A. Salgado Nespereira, S.A.

Postanowieniem z dnia 22 maja 2019 r. Trybunał (ósma izba) częściowo odrzucił odwołanie jako oczywiście niedopuszczalne, a w pozostałym zakresie oddalił je jako oczywiście bezzasadne i nakazał Cuervo y Sobrinos 1882, S.L. pokrycie własnych kosztów.

____________