Language of document :

Преюдициално запитване от Bundesgerichtshof (Германия), постъпило на 29 март 2019 г. — Constantin Film Verleih GmbH/YouTube LLC,

Google Inc.

(Дело C-264/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesgerichtshof

Страни в главното производство

Ищец: Constantin Film Verleih GmbH

Ответник: YouTube LLC, Google Inc.

Преюдициални въпроси

Обхващат ли посочените в член 8, параграф 2, буква а) от Директива 2004/48/ЕО1 адреси на производителите, фабрикантите, разпространителите, доставчиците и други предишни държатели на стоките или услугите, както и предполагаемите търговци на едро и дребно, до които се отнася информацията по член 8, параграф 1 от Директива 2004/48/ЕО, в зависимост от случая, и:

a)    електронните адреси на ползвателите на услугите, и/или

б)    телефонните номера на ползвателите на услугите, и/или

в)    IP адресите, които са използвани от ползвателите на услугите за качването на данни, които нарушават правата, заедно с точното време на качването?

При утвърдителен отговор на първия въпрос:

Включва ли информацията, която следва да се предостави по член 8, параграф 2, буква а) от Директива 2004/48/ЕО, и IP адресите, които ползвателят, качил преди това данните, нарушаващи права, е ползвал последно за достъп до потребителския си профил в Google/YouTube, заедно с точното време на достъпа, независимо от това дали при този последен достъп са извършени нарушения на права?

____________

1 Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно упражняването на права върху интелектуалната собственост (ОВ L 157, 2004 г., стр. 45; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 2, стр. 56).