Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) w dniu 29 marca 2019 r. – Constantin Film Verleih GmbH / YouTube LLC, Google Inc.

(Sprawa C-264/19)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Bundesgerichtshof

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: Constantin Film Verleih GmbH

Strona pozwana: YouTube LLC, Google Inc.

Pytania prejudycjalne

Czy wymienione w art. 8 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2004/48/WE1 adresy producentów, wytwórców, dystrybutorów, dostawców oraz innych poprzednich posiadaczy towarów lub usług, jak również hurtowników i detalistów, które w stosownych przypadkach zawiera informacja określona w art. 8 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE, obejmują również:

a)    adresy e-mail użytkowników usług lub

b)    numery telefonów użytkowników usług lub

c)    adresy IP używane przez użytkowników usług przy zamieszczaniu plików naruszających prawo wraz z dokładnym momentem zamieszczenia?

W razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze lit. c):

Czy informacja, którą należy przekazać na podstawie art. 8 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2004/48/WE, obejmuje również adres IP użytkownika, który zamieścił uprzednio pliki w sposób naruszający prawo, jeśli ten adres był ostatnio używany przez użytkownika w celu uzyskania dostępu do swojego konta Google/YouTube, wraz z dokładnym momentem uzyskania dostępu, niezależnie od tego, czy w trakcie tego ostatniego korzystania z konta doszło do naruszeń prawa?

____________

1 Dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz.U. 2004, L 157, s. 45).