Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshofs (Tyskland) den 29 mars 2019 – Constantin Film Verleih GmbH mot YouTube LLC, Google Inc.

(Mål C-264/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesgerichtshof

Parter i det nationella målet

Klagande: Constantin Film Verleih GmbH

Motparter: YouTube LLC, Google Inc.

Tolkningsfrågor

1.    Omfattar de i artikel 8.2 a i direktiv 2004/48/EG1 nämnda adresserna till tillverkare, producenter, distributörer, leverantörer och andra som tidigare innehaft respektive använt varorna eller tjänsterna, samt till tilltänkta grossister och detaljister som om lämpligt berörs av informationen enligt artikel 8.1 i direktiv 2004/48/EG också

a)    e-postadresser till användarna av tjänsterna och/eller

b)    telefonnummer till användarna av tjänsterna och/eller

c)    de IP-adresser som användarna av tjänsterna använt för att ladda upp de intrångsgörande filerna samt exakt tidpunkt för uppladdningen?

2.    Om fråga 1 c besvaras jakande:

Omfattar den information som ska lämnas enligt artikel 8.2 a i direktiv 2004/48/EG också den IP-adress som den användare som tidigare laddat upp intrångsgörande filer senast använt för att få åtkomst till sitt användarkonto för Google för att logga in på YouTube samt exakt tidpunkt för åtkomsten, oberoende av om intrång begåtts vid denna senaste åtkomst?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (EUT L 157, 2004, s. 45).