Language of document : ECLI:EU:C:2019:561

POSTANOWIENIE PREZESA TRYBUNAŁU

z dnia 21 czerwca 2019 r.(*)

Wykreślenie

W sprawie C-745/18

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Sąd Najwyższy (Polska) postanowieniem z dnia 27 lipca 2018 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 27 listopada 2018 r., w postępowaniu

JA

przeciwko

Skarbowi Państwa Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Rady Ministrów, Minister Sprawiedliwości, Minister Finansów,

PREZES TRYBUNAŁU,

po wysłuchaniu G. Pitruzzelli, rzecznika generalnego,

wydaje następujące

Postanowienie

1        Pismem z dnia 12 kwietnia 2014 r. sekretariat Trybunału przekazał sądowi odsyłającemu wyrok wydany w dniu 10 kwietnia 2019 r., PSM „K” (C-214/18, EU:C:2019:301), prosząc o wskazanie, czy w świetle tego wyroku sąd odsyłający pragnie podtrzymać swój wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym.

2        Pismem z dnia 9 maja 2019 r., które wpłynęło do sekretariatu Trybunału w dniu 14 maja 2019 r., Sąd Najwyższy (Polska) powiadomił Trybunał, że nie zamierza podtrzymywać tego wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym.

3        W tych okolicznościach, na podstawie art. 100 regulaminu postępowania przed Trybunałem należy zarządzić wykreślenie niniejszej sprawy z rejestru Trybunału.

4        Dla stron w postępowaniu głównym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed sądem krajowym, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż poniesione przez strony w postępowaniu głównym, nie podlegają zwrotowi.

Z powyższych względów prezes Trybunału postanawia, co następuje:

Sprawa C-745/18 zostaje wykreślona z rejestru Trybunału.

Sporządzono w Luksemburgu w dniu 21 czerwca 2019 r.

Sekretarz

 

Prezes

A. Calot Escobar

 

 K. Lenaerts


* Język postępowania: polski.