Language of document : ECLI:EU:T:2019:329

Решение на Общия съд (трети състав) от 14 май 2019 г. —
Moreira/EUIPO — Da Silva Santos Júnior (NEYMAR)

(Дело T795/17)

„Марка на Европейския съюз — Производство за обявяване на недействителност — Словна марка на Европейския съюз „NEYMAR“ — Обявяване на недействителност — Недобросъвестност — Член 52, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 59, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001)“

1.      Марка на Европейския съюз — Отказ, отмяна и недействителност — Абсолютни основания за недействителност — Недобросъвестност на заявителя към момента на подаване на заявката за марка — Критерии за преценка — Отчитане на всички релевантни фактори, съществуващи към момента на подаване на заявката за регистрация — Намерение на заявителя — Произход на оспорвания знак — Търговска логика в основата на регистрацията на спорния знак като марка на Европейския съюз — Хронология на събитията около подаването на заявката за марка

(член 52, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 на Съвета)

(вж. т. 16, 18—24 и 49)

2.      Mарка на Европейския съюз — Отказ, отмяна и недействителност — Абсолютни основания за недействителност — Недобросъвестност на заявителя към момента на подаване на заявката за марка — Словна марка „NEYMAR“

(член 52, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 на Съвета)

(вж. т. 43—47 и 51—57)

Предмет

Жалба срещу решението на втори апелативен състав на EUIPO от 6 септември 2017 г. (преписка R 80/2017‑2), постановено в производство за обявяване на недействителност със страни г‑н Da Silva Santos Júnior и г‑н Moreira

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда г‑н Carlos Moreira да заплати съдебните разноски.